ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๙" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ด้วยจังหวัดยะลา  แจ้งว่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สถาบันพระปกเกล้า  จัดการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก  รุ่นที่  ๙  เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญ  โอกาส  และความท้าทายทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  ภายใต้พลวัตเศรษฐกิจการเมืองโลก  และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม  "หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก  รุ่นที่  ๙"  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ให้ข้าราชการในสังกัด  บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่  และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ  ณ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สถาบันพระปกเกล้า  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ใบสมัครเข้ารับการศึกษา ส่วนที่ ๑ ใบนำสมัคร (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.25 MB
      2.ส่วนที่ ๒ ใบสมัคร (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.01 MB
      3.ส่วนที่ ๓ หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 528.10 KB
      4.รายละเอียดหลักสูตร (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.33 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 25 เมษายน 2562