ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
รายละเอียด :
                ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  เพื่อเป็นมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล  ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  มาให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ปก (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 184.92 KB
      2.คำนำ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 349.28 KB
      3.สารบัญ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 108.08 KB
      4.ส่วนที่ ๑ บทนำ หน้า ๑ - ๕ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.49 MB
      5.ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.00 MB
      6.ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หน้า ๑๗ - ๔๕ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 14.04 MB
      7.ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หน้า ๔๖ - ๗๐ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 12.01 MB
      8.ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หน้า ๗๑ - ๘๔ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 6.36 MB
      9.ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หน้า ๘๕ - ๑๐๖ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 10.26 MB
      10.ภาคผนวก (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 68.13 KB
      11.คำสั่ง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 650.06 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 17 มกราคม 2561